Prevádzkovateľ internetového obchodu

Korešpondenčná adresa:
www.123abc.sk, s.r.o.
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava

Fakturačné údaje a sídlo spoločnosti:
www.123abc.sk s.r.o
Miletičova 35
821 09 Bratislava 25

Spoločnosť zapísaná v ORSR Okresného súdu Bratislava I vložka číslo 13425/B

IČO: 34 142 738
NIE SME PLATCAMI DPH!

Údaje pre bezhotovostné platby:
Číslo účtu: 2500583555/8330
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. pobočka

IBAN: SK3883300000002500583555
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie: FIO Banka 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 

ďalej len predajca

Zodpovedná osoba a kontakt:
konateľ/ obchodník: Jaroslav Dolnák

0940 432 100 

Pracovná doba / telefonický hot-line /: 
Po - Pia:  9,00 - 17,00 h

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "www.123abc.sk s.r.o" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením v registrácii súhlasím s prípadným zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.hrniecnarzyu.sk firmy "www.123abc.sk s.r.o", "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva, cenové podmienky

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru vo výške 8.- €. 
O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Nie sme platcami DPH. Všetky ceny tovarov sú konečné. Tovary so zvýhodnenou cenou sú označené ako akcia. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho elektronického obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Druhy dopravy a platby :

Osobný odber

Osobný odber v našej pobočke v Bratislave je  momentálne zrušený, je však možné dohodnúť miesto a čas odberu individuálne. V prípade záujmu o osobný odber nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

osobne  
Objednávku je možné vyzdvihnúť aj v deň objednania, za predpokladu, že objednávka bola uskutočnená v dopoludňajších hodinách a objednaný tovar je na sklade. Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovné dni od 9.30 do 17.00 hod. Mimo túto dobu je to možné po dohode.

Tel.: +421 940 432 100
E-mail: info@123abc.sk

Pracovná doba pre výdaj 
Po - Pia:    9,30 - 17,00 h

/ telefonický hot-line /:
Po - Pia:    9,00 - 17,00 h 

Tovar doručovaný kuriérskou službou po Bratislave a okolí - 

Prepravné v rámci Bratislavy, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 6,- €. Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. Platba za zásielku je výlučne formou dobierky, t.j. platíte až pri doručení. Aj v prípade platby vopred na účet, je cena za dopravu rovnaká -t.j. 6,- €. 
Cena prepravy je len za doručenie objednávky, a poplatok neobsahuje odnos tovaru na určené miesto. Tovar je odovzdaný zákazníkovi pri voozidle prepravcu. 

V prípade objednávky tovaru / bez ceny prípadnej zálohy /  nad 99,- € je doprava vrámci Bratislavy ZDARMA! 

Cena prepravy je len za doručenie objednávky, a poplatok neobsahuje odnos tovaru na určené miesto. Tovar je odovzdaný zákazníkovi pri voozidle prepravcu.

V prípade objednávky tovaru / bez ceny prípadnej zálohy /  nad 99,- € je doprava vrámci Bratislavy ZDARMA!

V prípade dopravy v okolí Bratislavy / okolité obce maximálne do cca 20 km od adresy: Pri starej prachárni 18, Bratislava / je účtovaný poplatok 11,-€.  
Cena prepravy je len za doručenie objednávky, a poplatok neobsahuje odnos tovaru na určené miesto. Tovar je odovzdaný zákazníkovi pri voozidle prepravcu. 
Hraničnými obcani pre dopravu sú: 
sever: Stupava,
východ: Pezinok, Senec
juh: Šamorín

Za hranicu uvedených obcí tovar bežne nedoručujeme je potrebné si ho osobne prevziať na odbernom mieste, prípadne dohodnúť podmienky dopravy vopred telefonicky.

Odvoz zapožičaného tovaru

Prepravné náklady za odvoz zapožičaného tovaru sú účtované vo výške 4 €. Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného odvozu a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta vyzdvihnutia tovaru. Vrátenie zálohy za zapožičaný tovar je pri jeho prevzatí.
Cena prepravy je len za odvoz vráteného tovaru, a poplatok neobsahuje odnos zapožičaného tovaru z určeného miesta k vozidlu prepravcu. Tovar je odovzdaný zákazníkom prepravcovi pri vozidle prepravcu. 
V prípade záujmu o odnášku zapožičaného tovaru z iného miesta je účtovaný príplatok 4,-€ a celková cena odvozu zapožičaného materiálu je 8.-€. 
V prípade dopravy v okolí Bratislavy / okolité obce maximálne do cca 20 km / je účtovaný príplatok 6,-€. Platia podmienky prepravy uvedené v bode vyššie.  

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - balík na poštu

Táto možnosť je len pre tovar menších rozmerov. Banánové a sťahovacie krabice poštou NEPOSIELAME.
Poštovné je účtované vo výške 3,- € v prípade platby vopred na účet, alebo 4,20 € v prípade platby na dobierku. Zásielka je doručená na pobočku Slovenskej pošty, s oznámením o doručení do schránky adresáta. 
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
V prípade objednávky tovaru nad 99,- € je doprava ZDARMA!


4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota na nový tovar je štandardne 2 roky. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je kupujúci povinný vrátiť tovar spolu so záručným listom, návodom na použitie, daňovým dokladom a kópiou dokladu o prevzatí tovaru. Odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný spraviť písomne. Na odstúpenie od zmluvy môže zákazník použiť formulár, ktorý je k dispozícii na stiahnutie TU, prípadne odstúpenie oznámiť iným písomným spôsobom. Toto oznámenie je potrebné doručiť predávajúcemu s tovarom, prípadne poštou alebo elektronicky e-mailom na info@123abc.sk

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. spolu s originálnym obalom. 

1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar vrátane prepravných nákladov* v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne poštovým poukazom na adresu, ktorú uvedie pri vrátení tovaru.

2 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ktorý bol viditeľne použitý alebo je poškodený, upravovaný alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar vrátane prepravných nákladov* zníženú v súlade s ust. §457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim prípadne poštovým poukazom na adresu, ktorú uvedie pri vrátení tovaru.

Adresa pre vrátenie zásielok: 

www.123abc.sk, s.r.o.
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava

Tel.: +421 940 432 100 
E-mail: info@123abc.sk

POZOR! Neposielajte zásielky na dobierku, nebudú prevzaté!

*Upozornenie: Prepravné náklady spojené s vrátením zásielky nie sú preplácané. Náklady na vrátenie zásielky sa pohybujú v rozpätí od 3,- do 6,- €, pri zaslaní Slovenskou poštou.
 Preplácané sú len náklady na doručenie objednaného tovaru zákazníkovi a to maximálne vo výške nákladov za najlacnejší spôsob doručenia.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V prípade uvedenia chybnej informácie o vlastnostiach výrobku, jeho obsahu, príslušenstve, cene alebo dostupnosti výrobku na internetových stránkach elektronického obchodu www.bananovekrabice.skk a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré dodávky tovaru môžu byť rozdelené do viacerých zásielok. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.


Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3, najneskôr však do 15 pracovných dní od obdržania zásielky.

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. 
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám doručí pracovník a platíte pri prevzatí tovaru. Platba je možná len v hotovosti. 
osobný odber - platí sa v hotovosti pri osobnom odbere v mieste odberu. 

9) BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu - predajca - ako správca osobných údajov (ďalej v tomto bode len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o tom, že:
1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

6. Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Výpožičný poriadok

 1. Nájomca je povinný používať zapožičaný materiál obvyklým spôsobom len na účel, pre ktorý je materiál určený.  Znamená to teda, že zaobchádza s ním šetrne tak, aby nedošlo k vážnej škode na krabiciach alebo prepravných   zariadeniach a k ich nadmernému  opotrebeniu.
 2. Je povinný bezpodmienečne dodržiavať maximálnu nosnosť jednotlivých zapožičaných materiálov, ktorá je vždy uvedená v popise tovaru pri jeho objednávaní. V žiadnom prípade nesmie robiť zásahy do konštrukcie požičaného materiálu, alebo ho znehodnotiť prelepovaním, popísaním alebo iným spôsobom ho upravovať.    
 3. Štandardná doba na zapožičanie prepravných krabíc sú 4 týždne a prepravných zariadení 1 týždeň. Po telefonickej alebo e-mailovej dohode je možné dobu nájmu predlžiť / za dodatočný polatok špecifikovaný v detaile každého tovaru /. Po uplynutí  tejto doby budú krabice alebo prepravné zariadenia odkúpené za nižšiu cenu, aká bola pôvodne cena za požičanie a aj s prihliadnutím na dobu vopred  dohodnutého oneskorenia navrátenia. Platbu za zapožičaný materiál je možné realizovať len v hotovosti pri prevzatí a odovzdaní.
 4. Nájomca nesmie ďalej požičiavať jemu zapožičaný materiál ďalším osobám. Ručí za celý počet do okamihu, pokiaľ má ich poskytovateľ záznam o prevzatí nájomcom.
 5. Nájomca je povinný vrátiť materiál v rovnakom technickom stave, v akom ich prevzal. Pri ich preberaní má právo, vo vlastnom záujme i povinnosť, si ich dôkladne prezrieť a na prípadné škody hneď upozorniť poskytovateľa. Pokiaľ to nespraví, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia. V takom prípade materiál nemusí byť vykúpený nazad.
 6. Nájomca a aj prenajímateľ sú si vedomí, že zapožičaný materiál nie je nový a nesie známky používania. Je však v takom stave, že je plne použiteľný na účely na ktoré sa prenajíma, t.j. sťahovanie a skladovanie bežného materiálu z domácnosti alebo firiem.
 7. V prípade, že požičaný materiál je vrátený v poriadku, bez poškodenia a v stave v akom bol prevzatý / s prihliadnutím na bežné opotrebenie, ktoré vznikne počas sťahovania /, prenajímateľ prevezme predmet nájmu nazad, vráti peniaze v hotovosti a vystaví Daňový doklad.
 8. V prípade potrebného doplňujúceho dotazu nás kontaktujte na tel.císle: +421 (0)940 432 100
 9. Viac o cenníku požičiavania/prenajímania škatúľ a prepravných zariadení, alebo predaji jednotlivého baliaceho materiálu nájdete v popise jednotlivých tovarov a v kategórii Prenájom – požičovňa.
 10. Tieto „Výpožičné podmienky“ sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a vytvorením objednávky s nimi zákazník súhlasí a bude ich dodržiavať. 

 

12) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "korešpondenčná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 15.6.2014 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.


Odber noviniek

Kontaktujte nás

Naša podpora je dostupná v prac. dňoch 9.00-17.00

Telefón:0940 432 100

Kontaktujte našu on-line podporu